Vitajte na webe Spolku priateľov slovenskej kultúry v Kolárove

 

Poslaním spolku je :

- rozvoj slovenskej kultúry v regióne mesta Kolárovo,

- oživenie tradície ľudových zvykov, kultúry a remesiel Dolnozemských Slovákov,

- vytvorenie podmienok pre pozdvihnutie kultúrneho sebavedomia vo všetkých vekových skupinách priateľov slovenskej kultúry,

- združovať občanov a finančné prostriedky za účelom rekonštrukcie kultúrnych pamiatok v regióne pre zachovanie kultúrneho dedičstva národa.

 

Pri plnení poslaní, spolok :

- organizuje kultúrnu činnosť svojich členov, mládeže a ostatnej verejnosti formou pravidelných stretnutí vo svojich alebo prepožičaných zariadeniach a na rôznych podujatiach,

- zabezpečuje hospodárne využitie, fyzickú a právnu ochranu majetku s ktorým hospodári,

- úzko spolupracuje s inštitúciami, ktoré podporujú poslanie spolku